Sun, Tao, Penghang Yin, Dongsheng Li, Chun Huang, Lei Guan, and Hao Jiang. 2019. “Non-Ergodic Convergence Analysis of Heavy-Ball Algorithms”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):5033-40. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33015033.