Song, Yuhang, Jianyi Wang, Thomas Lukasiewicz, Zhenghua Xu, and Mai Xu. 2019. “Diversity-Driven Extensible Hierarchical Reinforcement Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4992-99. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014992.