Sheng, Xiang-Rong, De-Chuan Zhan, Su Lu, and Yuan Jiang. 2019. “Multi-View Anomaly Detection: Neighborhood in Locality Matters”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4894-4901. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014894.