Qiaoben, You, Zheng Wang, Jianguo Li, Yinpeng Dong, Yu-Gang Jiang, and Jun Zhu. 2019. “Composite Binary Decomposition Networks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4747-54. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014747.