Peng, Minlong, Qi Zhang, Xiaoyu Xing, Tao Gui, Xuanjing Huang, Yu-Gang Jiang, Keyu Ding, and Zhigang Chen. 2019. “Trainable Undersampling for Class-Imbalance Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4707-14. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014707.