Pang, Zhen-Jia, Ruo-Ze Liu, Zhou-Yu Meng, Yi Zhang, Yang Yu, and Tong Lu. 2019. “On Reinforcement Learning for Full-Length Game of StarCraft”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4691-98. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014691.