Pan, Yu, Jing Xu, Maolin Wang, Jinmian Ye, Fei Wang, Kun Bai, and Zenglin Xu. 2019. “Compressing Recurrent Neural Networks With Tensor Ring for Action Recognition”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4683-90. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014683.