Pan, Feiyang, Qingpeng Cai, An-Xiang Zeng, Chun-Xiang Pan, Qing Da, Hualin He, Qing He, and Pingzhong Tang. 2019. “Policy Optimization With Model-Based Explorations”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4675-82. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014675.