Lu, Yao, Guangming Lu, Bob Zhang, Yuanrong Xu, and Jinxing Li. 2019. “Super Sparse Convolutional Neural Networks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4440-47. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014440.