Liu, Ziqi, Chaochao Chen, Longfei Li, Jun Zhou, Xiaolong Li, Le Song, and Yuan Qi. 2019. “GeniePath: Graph Neural Networks With Adaptive Receptive Paths”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4424-31. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014424.