Liu, Risheng, Yuxi Zhang, Shichao Cheng, Xin Fan, and Zhongxuan Luo. 2019. “A Theoretically Guaranteed Deep Optimization Framework for Robust Compressive Sensing MRI”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4368-75. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014368.