Liu, Guoqing, Li Zhao, Feidiao Yang, Jiang Bian, Tao Qin, Nenghai Yu, and Tie-Yan Liu. 2019. “Trust Region Evolution Strategies”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4352-59. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014352.