Kang, Zhao, Yiwei Lu, Yuanzhang Su, Changsheng Li, and Zenglin Xu. 2019. “Similarity Learning via Kernel Preserving Embedding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4057-64. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014057.