Guo, Junliang, Xu Tan, Di He, Tao Qin, Linli Xu, and Tie-Yan Liu. 2019. “Non-Autoregressive Neural Machine Translation With Enhanced Decoder Input”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):3723-30. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33013723.