Ding, Lizhong, Yong Liu, Shizhong Liao, Yu Li, Peng Yang, Yijie Pan, Chao Huang, Ling Shao, and Xin Gao. 2019. “Approximate Kernel Selection With Strong Approximate Consistency”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):3462-69. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33013462.