Chen, Haokun, Xinyi Dai, Han Cai, Weinan Zhang, Xuejian Wang, Ruiming Tang, Yuzhou Zhang, and Yong Yu. 2019. “Large-Scale Interactive Recommendation With Tree-Structured Policy Gradient”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):3312-20. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33013312.