Zhao, Yan, Jinfu Xia, Guanfeng Liu, Han Su, Defu Lian, Shuo Shang, and Kai Zheng. 2019. “Preference-Aware Task Assignment in Spatial Crowdsourcing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):2629-36. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33012629.