Yuan, Xiaoyong, Zheng Feng, Matthew Norton, and Xiaolin Li. 2019. “Generalized Batch Normalization: Towards Accelerating Deep Neural Networks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):1682-89. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33011682.