Huang, Qiuyuan, Li Deng, Dapeng Wu, Chang Liu, and Xiaodong He. 2019. “Attentive Tensor Product Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):1344-51. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33011344.