Zong, Zefang, Jie Feng, Kechun Liu, Hongzhi Shi, and Yong Li. 2019. “DeepDPM: Dynamic Population Mapping via Deep Neural Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):1294-1301. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33011294.