Zhao, Ji, Dan Peng, Chuhan Wu, Huan Chen, Meiyu Yu, Wanji Zheng, Li Ma, Hua Chai, Jieping Ye, and Xiaohu Qie. 2019. “Incorporating Semantic Similarity With Geographic Correlation for Query-POI Relevance Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):1270-77. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33011270.