Yang, Shuai, Jiaying Liu, Wenjing Wang, and Zongming Guo. 2019. “TET-GAN: Text Effects Transfer via Stylization and Destylization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):1238-45. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33011238.