Xu, Kui, Zhe Wang, Jianping Shi, Hongsheng Li, and Qiangfeng Cliff Zhang. 2019. “A2-Net: Molecular Structure Estimation from Cryo-EM Density Volumes”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):1230-37. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33011230.