Teng, Mingfei, Hengshu Zhu, Chuanren Liu, Chen Zhu, and Hui Xiong. 2019. “Exploiting the Contagious Effect for Employee Turnover Prediction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):1166-73. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33011166.