Liu, Aishan, Xianglong Liu, Jiaxin Fan, Yuqing Ma, Anlan Zhang, Huiyuan Xie, and Dacheng Tao. 2019. “Perceptual-Sensitive GAN for Generating Adversarial Patches”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):1028-35. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33011028.