Zhang, Shuaitao, Yuliang Liu, Lianwen Jin, Yaoxiong Huang, and Songxuan Lai. 2019. “EnsNet: Ensconce Text in the Wild”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):801-8. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.3301801.