Li, Chenchen, Xiang Yan, Xiaotie Deng, Yuan Qi, Wei Chu, Le Song, Junlong Qiao, Jianshan He, and Junwu Xiong. 2019. “Latent Dirichlet Allocation for Internet Price War”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):639-46. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.3301639.