Huang, Hao, Qian Yan, Ting Gan, Di Niu, Wei Lu, and Yunjun Gao. 2019. “Learning Diffusions Without Timestamps”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):582-89. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.3301582.