Zhou, Yu-Hang, Chen Liang, Nan Li, Cheng Yang, Shenghuo Zhu, and Rong Jin. 2019. “Robust Online Matching With User Arrival Distribution Drift”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):459-66. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.3301459.