Zhang, Zhirui, Shuangzhi Wu, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, and Tong Xu. 2019. “Regularizing Neural Machine Translation by Target-Bidirectional Agreement”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):443-50. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.3301443.