Li, Zeyu, Jyun-Yu Jiang, Yizhou Sun, and Wei Wang. 2019. “Personalized Question Routing via Heterogeneous Network Embedding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):192-99. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.3301192.