Dou, Zi-Yi, Zhaopeng Tu, Xing Wang, Longyue Wang, Shuming Shi, and Tong Zhang. 2019. “Dynamic Layer Aggregation for Neural Machine Translation With Routing-by-Agreement”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):86-93. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.330186.