Huang, Rongjie, Mingze Li, Dongchao Yang, Jiatong Shi, Xuankai Chang, Zhenhui Ye, Yuning Wu, Zhiqing Hong, Jiawei Huang, Jinglin Liu, Yi Ren, Yuexian Zou, Zhou Zhao, and Shinji Watanabe. 2024. “AudioGPT: Understanding and Generating Speech, Music, Sound, and Talking Head”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 38 (21):23802-4. https://doi.org/10.1609/aaai.v38i21.30570.