Zhou, Qihua, Jingcai Guo, Song Guo, Ruibin Li, Jie Zhang, Bingjie Wang, and Zhenda Xu. 2024. “On the Robustness of Neural-Enhanced Video Streaming Against Adversarial Attacks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 38 (15):17123-31. https://doi.org/10.1609/aaai.v38i15.29657.