Liang, Yuxuan, Yutong Xia, Songyu Ke, Yiwei Wang, Qingsong Wen, Junbo Zhang, Yu Zheng, and Roger Zimmermann. 2023. “AirFormer: Predicting Nationwide Air Quality in China With Transformers”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (12):14329-37. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i12.26676.