Zhang, Shuo, Junzhou Zhao, Pinghui Wang, Tianxiang Wang, Zi Liang, Jing Tao, Yi Huang, and Junlan Feng. 2023. “Multi-Action Dialog Policy Learning from Logged User Feedback”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (11):13976-83. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i11.26636.