She, Shuaijie, Xiang Geng, Shujian Huang, and Jiajun Chen. 2023. “CoP: Factual Inconsistency Detection by Controlling the Preference”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (11):13556-63. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i11.26589.