Qin, Xiangyu, Zhiyu Wu, Tingting Zhang, Yanran Li, Jian Luan, Bin Wang, Li Wang, and Jinshi Cui. 2023. “BERT-ERC: Fine-Tuning BERT Is Enough for Emotion Recognition in Conversation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (11):13492-500. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i11.26582.