Ning, Yuting, Zhenya Huang, Xin Lin, Enhong Chen, Shiwei Tong, Zheng Gong, and Shijin Wang. 2023. “Towards a Holistic Understanding of Mathematical Questions With Contrastive Pre-Training”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (11):13409-18. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i11.26573.