Li, Xiang, Yiwen Wang, Yifan Sun, Xihong Wu, and Jing Chen. 2023. “PGSS: Pitch-Guided Speech Separation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (11):13130-38. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i11.26542.