Dou, Longxu, Yan Gao, Mingyang Pan, Dingzirui Wang, Wanxiang Che, Dechen Zhan, and Jian-Guang Lou. 2023. “MultiSpider: Towards Benchmarking Multilingual Text-to-SQL Semantic Parsing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (11):12745-53. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i11.26499.