Peng, Shaohui, Xing Hu, Rui Zhang, Jiaming Guo, Qi Yi, Ruizhi Chen, Zidong Du, Ling Li, Qi Guo, and Yunji Chen. 2023. “Conceptual Reinforcement Learning for Language-Conditioned Tasks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (8):9426-34. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i8.26129.