Lu, Shun, Yu Hu, Peihao Wang, Yan Han, Jianchao Tan, Jixiang Li, Sen Yang, and Ji Liu. 2023. “PINAT: A Permutation INvariance Augmented Transformer for NAS Predictor”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (7):8957-65. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i7.26076.