Lai, Jinxiang, Siqian Yang, Wenlong Wu, Tao Wu, Guannan Jiang, Xi Wang, Jun Liu, Bin-Bin Gao, Wei Zhang, Yuan Xie, and Chengjie Wang. 2023. “SpatialFormer: Semantic and Target Aware Attentions for Few-Shot Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (7):8430-37. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i7.26016.