Ji, Yuanfeng, Lu Zhang, Jiaxiang Wu, Bingzhe Wu, Lanqing Li, Long-Kai Huang, Tingyang Xu, Yu Rong, Jie Ren, Ding Xue, Houtim Lai, Wei Liu, Junzhou Huang, Shuigeng Zhou, Ping Luo, Peilin Zhao, and Yatao Bian. 2023. “DrugOOD: Out-of-Distribution Dataset Curator and Benchmark for AI-Aided Drug Discovery – a Focus on Affinity Prediction Problems With Noise Annotations”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (7):8023-31. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i7.25970.