Yao, Yuan, Tianyu Yu, Ao Zhang, Mengdi Li, Ruobing Xie, Cornelius Weber, Zhiyuan Liu, Hai-Tao Zheng, Stefan Wermter, Tat-Seng Chua, and Maosong Sun. 2023. “Visually Grounded Commonsense Knowledge Acquisition”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (5):6583-92. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i5.25809.