Zhao, Rui, Jinming Song, Yufeng Yuan, Haifeng Hu, Yang Gao, Yi Wu, Zhongqian Sun, and Wei Yang. 2023. “Maximum Entropy Population-Based Training for Zero-Shot Human-AI Coordination”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (5):6145-53. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i5.25758.