Tan, Lingfeng, Yunhong Wang, Junfu Wang, Liang Yang, Xunxun Chen, and Yuanfang Guo. 2023. “Deepfake Video Detection via Facial Action Dependencies Estimation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (4):5276-84. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i4.25658.