Jin, Pengwei, Di Huang, Rui Zhang, Xing Hu, Ziyuan Nan, Zidong Du, Qi Guo, and Yunji Chen. 2023. “Online Symbolic Regression With Informative Query”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (4):5122-30. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i4.25641.