Bi, Haoyang, Enhong Chen, Weidong He, Han Wu, Weihao Zhao, Shijin Wang, and Jinze Wu. 2023. “BETA-CD: A Bayesian Meta-Learned Cognitive Diagnosis Framework for Personalized Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (4):5018-26. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i4.25629.